domingo, 20 de março de 2011

Õ têmpõ

                                          
♪ Õ têmpõ võä ., õ têmpõ ñ pãrã, õ têmpõ pässä, ë põrq; dêixãr süã vidã pässär ? ñ pêrcã õpõrtûnidädês, së ãrrisqûë ,, chõrê ,, sorria ,, ñ dësistã ,, ñ tênhã mêdõ dë sêr qûëm võcê é ,, ñ jõgûëfõrä sûä vidã ,, há sêmprë ûm mõtivõ pãrã sêr fëliz , ê sê võcê ñ ächärnênhûm ,, õlhê pãrã si ê vêjã qûë ã sûã fêlicidãdê só dêpêñdê dê võcê,, ê só impõrtä ä võcê ,, ê lëmbrê-së: Õ têmpõ ñ võltä .

Nenhum comentário:

Postar um comentário